Wnioski i uwagi do planów zagospodarowania dostępne poprzez e-usługi

Plakat informujący o nowych e-usługach w Urzędzie Miasta Lublin

Miasto Lublin uruchamia aplikację portalu partycypacyjnego dla planowania przestrzennego jako nową internetową platformę do kontaktu z mieszkańcami Lublina. Wszyscy zainteresowani udziałem w dyskusji nad zapisami planów zagospodarowania mogą zgłaszać wnioski i uwagi także poprzez e-usługę.

– Do tej pory wnioski i uwagi w procedurze planistycznej można było składać wyłącznie drogą tradycyjną w formie papierowej bądź elektroniczną poprzez adres e-mail. Wprowadzenie kolejnej e-usługi w pakiecie oferowanym przez urząd, tym razem z zakresu planowania przestrzennego, umożliwia składanie wniosków i uwag w procedurach planistycznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tą drogą możliwe będzie także składanie wniosków o sporządzenie lub zmianę tych dokumentów – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Nowa e-usługa dostępna jest pod linkiem decyduje.lublin.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Za jej pośrednictwem możliwe jest złożenie uwag do obecnie wyłożonych projektów planów:

  • Ekologiczny System Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – CZĘŚĆ V – rejon Bystrzyca Wrotków
  • Część I – obszar północno-wschodni dla obszarów: obszar A – rejon ulic: Strzeszewskiego i Strzembosza oraz obszar D – rejon alei Spółdzielczości Pracy.

Uruchomienie możliwości składania wniosków i uwag w planowaniu przestrzennym jest kolejnym etapem wdrażania e-usług w ramach realizowanego przez Urząd Miasta projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”.

Nowe rozwiązania znajdują się na stronie e.lublin.eu, która oferuje również szybki dostęp do wcześniej wdrożonych e-usług jak: rezerwacja wizyt w Urzędzie, platforma płatnicza PLIP czy aplikacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Więcej informacji o realizowanych przez Urząd Miasta Lublin e-usługach znajduje się pod linkiem www.lublin.eu.

Content retrieved from: https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/aktualnosci/wnioski-i-uwagi-do-planow-zagospodarowania-dostepne-poprzez-e-uslugi,363,1730,1.html.